Gäller från och med 25 maj 2018

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?
De personuppgifter föreningen har om dig är: namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Vi hanterar inte personnummer eller uppgifter av känslig natur.

Hur får vi dina uppgifter?
Alla uppgifter får vi direkt från dig själv.

Om du fotograferats i samband med någon av föreningens aktiviteter, tar vi in ditt samtycke innan bilden publiceras.

I vilka register finns dina uppgifter?
När du väljer att bli medlem i föreningen, registreras dina uppgifter i medlemsmatrikelnDina uppgifter kommer dessutom att finnas i deltagarlistor, mail-lista, kassabok, inkommande/utgående mail hos styrelsen.

Vem delas uppgifterna med?
Vi delar inte uppgifterna med någon annan organisation eller dylikt. Inom föreningen får endast styrelsen, revisorerna och aktuella instruktörer ta del av dina uppgifter.

Vad använder vi uppgifterna till?

Vi använder uppgifterna för att vi ska kunna ta rätt betalt av dig och för att kunna hantera ditt medlemskap t.ex. ge dig information om vad som sker i föreningen.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas under tiden du är medlem och under en period efter att du valt att avsluta ditt medlemskap. Efter årsmötet i februari varje år, uppdateras medlemsmatrikeln och före detta medlemmar tas bort. Sändlistor uppdateras regelbundet. För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning, raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs.

Instruktörernas deltagarlistor för kurser eller milongor tas bort så snart kursen/aktiviteten är genomförd och betalning har erlagts. Kassören tar bort dem så snart årsstatistik och kassabok kontrollerats.

De uppgifter som sparas längst är sådana som behövs för vår bokföring t.ex. beställningar, fakturor, betalningar och skatteunderlag. Enligt lag sparas dessa uppgifter i 7 år.

Arkiv
Medlemsmatrikel och kassabok arkiveras i pappersform.

Mail som kan ha historisk/rättslig betydelse för föreningen arkiveras utskrivna i pappersform.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Styrelsen ansvarar för dina uppgifter Om du vill se vilka uppgifter vi har om dig, ändra eller ta bort uppgifter, kan du kontakta kassören som är registeransvarig.
kassor@tangobegeer.se